SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH MEDIATORÓW

 

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów dla takich postępowań jak arbitraż czy sąd. Mediacja była już znana w starożytnych  miastach Grecji, Rzymie. Niektórzy teoretycy twierdzą, że  słowo mediacja wywodzi się  od słowa mediare , co znaczy:  pośredniczyć lub od medus – środkowy, bezpośredni.  Jest to zatem postępowanie, w którym trzecia osoba  pośredniczy/ pomaga w udrożnieniu kanału komunikacyjnego; wspiera w znalezieniu rozwiązania konfliktu w  sposób satysfakcjonujący obie strony.
W procesie mediacyjnym ważne są predyspozycje i umiejętności mediatora  w  pośredniczeniu między  ludźmi  będącymi w  konflikcie,  jak również  wiedza i narzędzia w zakresie  prowadzenia samego  postępowania mediacyjnego.

DLA KOGO

 

Program Kursu w sposób praktyczny rozwija kompetencje w zawodzie mediatora. Daje wiedzę, pozwala nabyć umiejętności do wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych.
Kurs skierowany jest do:

PEDAGOGÓW I SOCJOLOGÓW

PRAWNIKÓW

PRZEDSIĘBIORCÓW I URZĘDNIKÓW

WSZYSTKICH CHCĄCYCH ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDIATORA (PKD 69.10 Z)

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 

szkolenie uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego

umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają na wykorzystanie ich w wielu dziedzinach życia zawodowego i życia codziennego

zdobywasz nowe kwalifikacje

mediacje, mediator, lodz, kielce, buszewicz

METODY PRACY

 

Kurs Mediacji ma formę teoretyczną i praktyczną. Realizujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje i demonstracje mediacji, abyś w możliwie najkrótszym czasie mógł/mogła zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji.

mediacje, mediator, lodz, kielce, buszewicz
Wiedza i umiejętności będą przekazywane poprzez:
  • Symulacje mediacji
  • Analizę studiów przypadków
  • Demonstracje mediacji
  • Ćwiczenia – indywidualne i w grupach
  • Dyskusje i refleksje uczestników
  • Kwestionariusze, testy
  • Wykłady teoretyczne i prezentacje.

PROGRAM KURSU MEDIACJI

 

Program Kursu obejmuje 46 godzin zegarowych. Zajęcia rozłożone są na 6 dni, podzielonych na 2 zjazdy.

MODUŁ 1
PODSTAWOWE ZASADY I SKŁADNIKI POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
 

Przebieg postępowania mediacyjnego.
Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

MODUŁ 2
PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY POWSTAWANIA, ESKALACJI I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice.
Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

MODUŁ 3
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE MEDIACJI
 

Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności: – umiejętności aktywnego słuchania, – zadawania pytań, – umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności: – umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, – umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: – umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, – umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

MODUŁ 4
WIEDZA O PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA PROCEDUR MEDIACYJNYCH
 

Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
Prowadzenie dokumentacji.
Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

POZNAJ TRENERA

 

IZABELA BUSZEWICZ

Prawnik, mediator, trener

Specjalista z zakresu komunikacji werbalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji.
Autorka monografii naukowej ,,Metodyka pracy mediatora w sprawach rodzinnych” w ,,Metody  i Formy Pracy z  dziećmi i młodzieżą” oraz współautorka monografii naukowej: “Mediacja jako pozasądowa forma rozwiązywania sytuacji konfliktowych” w  ,,Transformacja Pedagogiczna  na przestrzeni  wyzwań współczesności” Stalowa Wola  2017.
Od 9 lat  wpisana na Listę Mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach i Krakowie. Od tego czasu aktywnie prowadzi mediacje z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych pracowniczych i rodzinnych. Przeprowadziła 600 mediacji zakończonych ugodą. Doświadczenia osobiste i zawodowe sprawiły, że pomaga w budowaniu, wzmacnianiu i utrzymaniu relacji biznesowych, partnerskich i pracowniczych oraz w komunikacji i  rozwiązywaniu konfliktów.
Organizator  i pomysłodawca wydarzeń: Kieleckich Dni Mediacji w Kielcach, Cyklu debat Oksfordzkich w Kielcach.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ,,Mediator w standardzie Magnus” (Master of Business Mediation). Jest także  Certyfikowanym Trenerem Fundacji 11 Muz oraz Certyfikowanym Trenerem i  Facylitatorem ITFF.
Dlaczego szkoli?
Bo jej  pasją  jest  praca z  ludźmi. Wspiera bo rozumie, że  każdy potrzebuje wsparcia w poszukiwaniu  inspiracji do działania i znalezienia rozwiązań. Uważa, że wszelkie trudności są do pokonania.  Motywuje: bo problemy nie istnieją są tylko sprawy do rozwiązania.

   

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz
E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

2760 zł brutto

WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW