FACYLITACJA, FACYLITATOR

 
Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów.

Słowo “Facylitator” pochodzi od łacińskiego „FACIL” co oznacza „ułatwiać”. Facylitacja grupy to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzjidiagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 • Pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy
 • Wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji
 • Podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka

Facylitacja nie jest nauczaniem ani sposobem przekazywania wiedzy.

 
6909

DLA KOGO JEST KURS

 

Program Kursu wyposaży Cię w zestaw odpowiednich narzędzi. Biorąc udział w naszym szkoleniu uświadomisz sobie, że przebieg procesu jest tak samo ważny jak realizacja celu, a jakość procesu ma wpływ na jego efektywność. Nauczymy Cię jak sprawnie zarządzać procesem pracy grupy, żeby cel został osiągnięty z odpowiednim wykorzystaniem zasobów, w odpowiednim czasie i przy sprzyjających warunkach.
Kurs skierowany jest do:

 • LIDERÓW ZESPOŁÓW
 • KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW
 • KONSULTANTÓW
 • TRENERÓW
 • EDUKATORÓW
 • NAUCZYCIELI
 • MODERATORÓW I ANIMATORÓW
 • MANAGERÓW RÓŻNEGO SZCZEBLA
 • SUPERWIZORÓW
 • WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH NABYCIEM NABYCIEM UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA NARZĘDZI FACYLITATORSKICH ORAZ PLANOWANIA I WSPIERANIA PROCESU PRACY GRUPY

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSIE

 
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A WSPIERAĆ GRUPĘ W ZIDENTYFIKOWANIU I OKREŚLENIU CELU PRACY
 • BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK STWORZYĆ KOMFORTOWE ŚRODOWISKO PRACY DLA UCZESTNIKÓW
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZDIAGNOZOWAĆ PROBLEMY SPOWALNIAJĄCE LUB BLOKUJĄCE PRACĘ GRUPY I DOBIERAĆ NARZĘDZIA I METODY DO ICH ROZWIĄZYWANIA
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A ZDIAGNOZOWAĆ MOCNE STRONY UCZESTNIKÓW I DOWIESZ SIĘ JAK EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ JE DO MAKSYMALIZOWANIA EFEKTÓW PRACY GRUPY
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A OBSERWOWAĆ PROCES GRUPOWY I REAGOWAĆ NA JEGO PRZEBIEG DOBIERAJĄC INSTRUMENTY ZAPEWNIAJĄCE ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY
 • DOWIESZ SIĘ JAKIE SĄ TYPY GRUP, TYPY OSOBOWOŚCI W GRUPIE, BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A OCENIĆ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA GRUPY W SAMOŚWIADOMOŚĆ ZACHODZĄCYCH W NIEJ PROCESÓW
 • POZNASZ ZESTAW NARZĘDZI I METOD ORAZ BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A STOSOWAĆ JE ADEKWATNIE DO DYNAMIKI PROCESU I POZIOMU DOJRZAŁOŚCI GRUPY
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A UMIEJĘTNIE WSPIERAĆ PRACĘ GRUPY TAK, ABY SPEŁNIAĆ ROLĘ TWÓRCZEGO KATALIZATORA I ABY NIE ZDOMINOWAĆ JEJ DZIAŁAŃ
 • POZNASZ SWOJE ZASOBU I BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK WSPIERAĆ SWÓJ ROZWÓJ W ZAKRESIE KOMPETENCJI FACYLITATORA, BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A PRACOWAĆ NA WŁASNYM KAPITALE
 • BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A REAGOWAĆ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, POZNASZ NARZĘDZIA KRYZYSOWE I BĘDZIESZ POTRAFIŁ/A UMIEJĘTNIE JE STOSOWAĆ
facylitacja, facylitator, kurs

METODY PRACY

 
Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi takimi jak rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról (Role Play), analiza przypadków (Case study) czy analiza krytyczna. Zbudowany w ten sposób kapitał wiedzy pozwoli rozwinąć indywidualny warsztat trenerski. Uczestnicy staną przed praktycznymi zadaniami, które pomogą zidentyfikować własne mocne i słabe strony oraz wyciągną wnioski do rozwoju. Wykłady problemowe będą komentarzem do wypracowanej wiedzy.

Każdy otrzyma podręcznik programowy.

PROGRAM KURSU FACYLITACJI

 

Program Kursu obejmuje 50 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozłożone są na 5 dni, podzielonych na 1 lub 2 zjazdy.

DZIEŃ 1 - FACYLITACJA - POJĘCIA I DEFINICJE

 • Zdefiniowanie roli facylitatora i charakterystyka i warunki
  pracy
 • Cel indywidualny a cel grupowy
 • Czym jest proces – myślenie o procesie a myślenie o zadaniu
 • Podstawowe cechy i elementy pracy zespołowej
 • Zadania i procedury

DZIEŃ 2 - EFEKTYWNOŚĆ GRUPY

 • Etapy rozwoju grupy – dojrzałość grupowa
 • Warunki efektywności grupy, kapitał zespołów (zasoby, potencjał, talenty)
 • Określanie procesów grupowych względem celów: definiowanie
  problemów, wytyczanie celów, generowanie pomysłów, poszukiwanie
  rozwiązań, rozwiązywanie konfliktów, opór grupy
 • Rola i sposoby prawidłowego doboru formy pracy do dynamiki
  grupy i poziomu dojrzałości grupy

DZIEŃ 3 - WARSZTAT FACYLITATORA

 • Analiza zasobów własnych w kontekście roli zawodowej – mocne strony i diagnoza
 • Zapoznanie z zestawem narzędzi facylitatorskich
 • Dobór narzędzi do potrzeb grupy i etapu pracy
 • Praca z informacją zwrotną – etiudy ćwiczeniowe
 • Emocje w pracy facylitatora

DZIEŃ 4 - SZLIF UMIEJĘTNOŚCI

 • Etiudy ćwiczące umiejętności, strategie i narzędzia prowadzenia
  procesu facylitacji w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasoby
 • Sytuacje kryzysowe i ich facylitowanie – etiudy ćwiczeniowe
 • Wychodzenie ze strefy komfortu – praca z emocjami

DZIEŃ 5 - BUDOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO

 • Ćwiczenia praktyczne – tworzenie profilu kompetencyjnego facylitatora
 • Indywidualna ścieżka rozwoju
 • Strategia samodoskonalenia

PROWADZĄCA KURS FACYLITACJI

 

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY KURS

 

INFORMACJE I ZAPISY

Aleksandra Przybysz

E-mail: a.przybysz@trainers.org
Telefon: 535 044 488

WIELKOŚĆ GRUPY

8-12 osób

INWESTYCJA

2700 zł brutto